Events

2018 First Extraordinary General Meeting

  • Date : 2018-02-12
  • Time : 10:00 a.m. (Taipei Time)
  • Venue : Zhuang Jing Auditorium, Nantze Economic Processing Zone, No. 600, Jiachang Rd., Nantz Chiu, Kaohsiung 811, Taiwan, R.O.C.